BRING DIGITAL FUTURE TO EVERYONE
Making Changes to Remap Thailand
in the Digital World
DIGITAL COUNCIL OF THAILAND
สภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย
จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย พ.ศ.2562 เพื่อทำหน้าที่เป็นองค์กรสำคัญในการทำงานร่วมกับภาคเอกชน รัฐบาล และภาคประชาชน อันนำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านดิจิทัล การพัฒนาบุคคลากรด้านดิจิทัล ให้เกิดการประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
โดยได้รับการโอนกิจการจากสมาคมสมาพันธ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งประเทศไทย (The Thai Federation of ICT Technology Association) ปัจจุบันมีสมาชิกที่เป็นสมาคมด้านอุตสาหกรรมดิจิทัล 22 สมาคม ประกอบด้วยบุคคลและนิติบุคคลกว่า 4,000 ราย ครอบคลุมธุรกิจหรืออุตสาหกรรมดิจิทัล ทั้งด้านฮาร์ดแวร์อิเล็กทรอนิกส์และส่วนประกอบ ด้านซอฟต์แวร์ ด้านบริการดิจิทัล ด้านดิจิทัลคอนเทนต์ และด้านบริการโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการสื่อสารในระบบดิจิทัล
OBJECTIVES
BE A REPRESENTATIVE OF MEMBERS เป็นองค์กรกลางระหว่างภาครัฐและเอกชน และส่งเสริมความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ ทั้งในและนอกประเทศ
OFFER OPINIONS AND SUGGESTIONS ตัวแทนในการเสนอความเห็นและสนับสนุนงานด้านนโยบาย กฎระเบียบ และกฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจหรืออุตสาหกรรมดิจิทัล
UNDERTAKE OTHER ACTIVITIES ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาขีดความสามารถของการประกอบธุรกิจหรืออุตสาหกรรมดิจิทัลให้มีมาตรฐานสากล
PROMOTE THE IMPROVEMENT ส่งเสริมการพัฒนาทักษะของบุคลากรด้านดิจิทัลให้มีมาตรฐานสากล
PROMOTE AND SUPERVISE ส่งเสริมและกำกับดูแลธุรกิจหรืออุตสาหกรรมดิจิทัลให้มีคุณภาพ มาตรฐาน และจรรยาบรรณ
PROMOTE, SUPPORT AND IMPROVE ดำเนินกิจการอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาธุรกิจหรืออุตสาหกรรมดิจิทัล
MISSION
 1. 1. กำหนดมาตรฐานและตัวชี้วัดด้านดิจิทัล
 2. 2. สร้างความร่วมมือภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน
 3. 3. พัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ด้านดิจิทัล
 4. 4. พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล
 5. 5. เป็นศูนย์กลางนวัตกรรมของภูมิภาค
 6. S. พัฒนาสังคมดิจิทัล
VISION ยกระดับธุรกิจหรืออุตสาหกรรมดิจิทัลไทยก้าวไกลสู่ระดับสากล เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิตของคนไทยให้ดียิ่งขึ้น
OUR COMMITTEE
นายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธาน
นายวิเชียร เปรมชัยสวัสดิ์ รองประธานและประธานพันธกิจด้านพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล (ระหว่างประเทศ)
นายธง ตั้งศรีตระกูล รองประธานและประธานพันธกิจด้านพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล (ในประเทศ)
ม.ร.ว.นงคราญ ชมพูนุท รองประธานและประธานพันธกิจด้านพัฒนาสังคมดิจิทัล
นายวิเชาวน์ รักพงษ์ไพโรจน์ รองประธานและประธานพันธกิจด้านการสร้างความร่วมมือภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน
นายวีระ วีระกุล รองประธานและประธานพันธกิจด้านการเป็นศูนย์รวมนวัตกรรมของโลก
นางสาวธิดารัธ ธนภรรคภวิน รองประธานและประธานพันธกิจด้านกำหนดมาตรฐานและตัวชี้วัด
นางเขมนรินทร์ รัตนาอัมพวัลย์ รองประธานและประธานพันธกิจด้านการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
นายลักษมณ์ เตชะวันชัย รองประธานและประธานพันธกิจงานโครงการพิเศษ
 1. นายนนทวัตต์ สาระมาน ทะเบียน
 2. นายสำนวน หิรัญวงษ์ เหรัญญิก
 3. นางสาวอรมดี ปุรผาติ ปฏิคม
 4. นางสาวชไมพร พรพฤทธิอนันต์ เลขาธิการ
 5. นายโกษา พงศ์สุพัฒน์ กรรมการ
 6. นายสุเมธ ตั้งประเสริฐ กรรมการ
 7. นายชุติมันต์ ยงประพัฒน์ กรรมการ
 8. นายปฐม อินทโรดม กรรมการ
 9. นายผรินทร์ สงฆ์ประชา กรรมการ
 10. นายประกอบ จ้องจรัสแสง กรรมการ
 11. นายพรสุข ม้วนหรีด กรรมการ
 12. นายประเดิม โชติศุภราช กรรมการ
 13. นายนรัตถ์ สาระมาน กรรมการ
 14. นายประกอบ ฤกษ์ปรีดาพงศ์ กรรมการ
 1. นายสืบสกล สกลสัตยาทร กรรมการ
 2. นาย กฤษณ์ ณ ลำเลียง กรรมการ
 3. นายปราโมทย์ โชคศิริกุลชัย กรรมการ
 4. นายพลเทพ เศรษฐีวรรณ กรรมการ
 5. นายศรัณย์ เวชสุภาพร กรรมการ
 6. นายฉิม ตันติยาสวัสดิกุล กรรมการ
 7. นายเมธวิน กิติคุณ กรรมการ
 8. นายทวีศักดิ์ จิตสมานกุล กรรมการ
 9. นางมรกต กุลธรรมโยธิน กรรมการ
 10. นายทองทด วานิชศรี กรรมการ
 11. นายธเนศ โสรัตน์ กรรมการ
 12. นายอิศร์ เตาลานนท์ กรรมการ
 13. นายวิริยา ธรรมเรืองทอง กรรมการ
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
 • ดร. โกศล เพ็ชร์สุวรรณ์
 • ดร.ศรีภูมิ ศุขเนตร
 • นายกลินท์ สารสิน
 • นายสุพันธุ์ มงคลสุธี
ที่ปรึกษาทรงคุณวุฒิ
 • นายแก้วสรร อติโพธิ
 • ดร. เพิ่มศักดิ์ มกราภิรมย์
 • ศาสตราจารย์ วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์
 • นายรุจิระ บุนนาค
 • ดร. เสรี วงษ์มณฑา
 • พล.อ.ต.นพ.อิทธพร คณะเจริญ
สนับสนุนโดย